Wprowadzenie do projektu

 

Inteligencje wielorakie  wydają się pod wieloma względami szczególnym darem dzieciństwa”

                                                                                                                                                  Howard Gardner

 

Twórcą  teorii inteligencji wielorakich  jest HOWARD GARDNER ur. w 1943 r. w SCRANTON,  PENSYLWANIA, USA. Amerykański psycholog, neurolog, profesor Uniwersytetu Harvarda i Bostońskiego, doktor Honoris Causa.

 

Główne założenia teorii Howarda Gardnera:

  • Każdy człowiek posiada wszystkie 8 rodzajów inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
  • Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych.
  • Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka.
  • Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach.
  • Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
  • Poznanie profilu pozwala odkryć wachlarz ludzkich możliwości.

Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy poszczególnych inteligencji pojawiają się już na etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron. Inteligencje są potencjałami – przypuszczalnie neurologicznymi – które można aktywować w zależności od wartości występujących w danej kulturze, szansach dostępnych w danej kulturze oraz poszczególnych decyzjach podejmowanych przez poszczególne osoby oraz  ich rodziny, nauczycieli i otoczenie.

Horwad Gardner zrewolucjonizował podejście do tematu inteligencji. W klasycznych koncepcjach inteligencji, mierzy się ją za pomocą standaryzowanych testów w celu określenia różnic indywidualnych między ludzmi – pomiar IQ.

Gardner pokazuje, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w nauczaniu.  Koncepcja ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej, ale istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi.

 

 

Równoprawne inteligencje wg Gardnera:

Inteligencja muzyczno-ruchowa – charakterystyczna jest łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych . Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

Inteligencja językowa (lingwistyczna)- charakterystyczne jest zainteresowanie światem słowa, mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń; wrażliwość na rymy, znaczenie słów, dźwięki. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

Inteligencja matematyczno – logiczna – charakterystyczne jest zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez  liczby oraz ciągi zdarzeń.

Inteligencja przyrodnicza– Charakterystyczna jest duża wrażliwość, zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawania i kategoryzowania przedmiotów oraz świata fauny i flory. Świat odbierany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.           

Inteligencja wizualno – przestrzenna – charakterystyczna jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) – charakterystyczna jest zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu oraz sprawne posługiwanie się przedmiotami. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

Inteligencja interpersonalna – charakterystyczna jest zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Inteligencja intrapersonalna charakterystyczna jest wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami, tworzenie adekwatnego obrazu siebie i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.

 

Sylwetka ucznia z wysoką inteligencją muzyczną: łączy muzykę z emocjami i własnym nastrojem, ma poczucie rytmu i z łatwością zapamiętuje rytmy i rymy lubi śpiewać chętnie uczy się przy muzyce. „Zamienia” w muzykę wszystko, co robi. Jest wrażliwe na wszelkie dźwięki,  ma dobry słuch muzyczny lubi słuchać muzyki ma swoje ulubione piosenki, melodie, utwory nuci, mruczy, podśpiewuje podczas zabawy. Samodzielnie komponuje melodie,  próbuje grać na instrumentach muzycznych lubi wydobywać dźwięki z przedmiotów „niemuzycznych”.

      Rozwijanie inteligencji muzycznej:łączenie z muzyką wszystko, co tylko się da , wyróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia (podczas spaceru) ,prezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością ,zamienianie w piosenki wiadomości do zapamiętywania,wymyślanie rymowanek i piosenek, słuchanie różnorodnej muzyki.

 

Sylwetka ucznia z wysoką inteligencją lingwistyczną lubi mówić, opowiadać i słuchać opowieści. Jasno wypowiada się i spisuje swoje myśli używa bogatego słownictwa potrafi tworzyć opowiadania i oryginalne historie. Ma łatwość uczenia się języków obcych jest wrażliwe na rytmy, dźwięki ma dobrą pamięć słuchową chętnie i często zadaje pytania. Ma dobrą pamięć do imion, nazw zapamiętuje trudne słowa lubi recytować wiersze, łatwo zapamiętuje, wcześnie podejmuje próby czytania.

   Rozwijanie inteligencji językowej: zgadywanki, gry słowne, czytanie bajek,

śpiewanie, recytacja wierszy, rozmowy z dzieckiem, opowiadanie bajek przez dziecko, kończenie rozpoczętych bajek, historyjek przez dziecko, wymyślanie opowiadań , wyrażanie zdania na dany temat, zadawanie dziecku pytań.

 

Sylwetka dziecka z wysoką inteligencją matematyczno – logiczną:  myśli logicznie lubi ustaloną kolejność i porządek rzeczy, precyzyjne instrukcje jest konkretne i dociekliwe lubi badać i zbierać informacje lubi gry logiczne, łamigłówki i zagadki umiejętnie szereguje, klasyfikuje i wnioskuje z łatwością, dostrzega związki przyczynowo – skutkowe. Zadaje wiele pytań dotyczących otaczającego świata, chętnie rozwiązuje problemy lubi przeliczać różne rzeczy, napotkane przedmioty klasyfikuje lub grupuje wg jakieś zasady czy cechy, rozumie znaczenie symboli jest dokładne i zorganizowane

      Rozwijanie inteligencji matematyczno – logicznej: zagadki pobudzające myślenie, zadania matematyczne, gry liczbowe,samodzielne rozwiązywanie problemów, liczenie, układnie historyjek obrazkowych , wymyślanie, co by było gdyby …,wspólne gotowanie, przygotowanie posiłków, majsterkowanie, wymyślanie zalet i wad, np. oglądania TV.

 

Sylwetka ucznia z wysoką inteligencją przyrodniczą:

Jest ciekawe świata „rozumie” świat roślin i zwierząt Lubi przebywać na świeżym powietrzu Lubi samodzielnie eksperymentować, doświadczać Pasjonuje się ekologią Klasyfikuje przedmioty w hierarchie Dostrzega zależności i wzorce w przyrodzie Obserwuje, rozpoznaje i kategoryzuje świat roślin i zwierząt Fascynuje go otaczający świat Kolekcjonuje okazy przyrodnicze Zbiera albumy, obrazki czy książki o tematyce przyrodniczej Są zainteresowane zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi dobrze opiekują się zwierzątkiem czy roślinką Mają własny „ogródek” w doniczce.

      Rozwijanie inteligencji przyrodniczej: prowadzenie hodowli roślin (obserwacja)  wykonywanie doświadczeń ,spacery i wycieczki ,oglądanie programów przyrodniczych , posiadanie własnego zwierzątka ,odwiedzanie ogrodów zoologicznych, wystaw przyrodniczych itp..

 

Sylwetka ucznia w wysoką inteligencją wizualno – przestrzenną: ma zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata,  jest wrażliwe na kształty, linie, przestrzeń, kolory „myśli obrazami’, ma pamięć obrazową lubi bawić się układankami, mapami, labiryntami lubi rysować, rzeźbić, wycinać, lepić, modelować,  tworzyć przestrzenne formy ma dobrze rozwinięty zmysł dotyku łatwo odnajduje drogę w nowym miejscu. Szybko uczy się korzystać z map, diagramów, tabel rozumie schematy rysunkowe lubi rozkładać różne rzeczy na części i potrafi złożyć ją z powrotem lubi sprawdzać w jaki sposób cos działa chętnie słucha czytanego tekstu, gdy jest on ilustrowany.

      Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej: wykonywanie prac plastycznych, poznanie różnych technik plastycznych ,sklejanie modeli, układnie puzzli, kloców,  lepienie z plasteliny , oglądnie ilustracji, wypowiadanie się na temat wycieczek, wypraw.

 

Sylwetka ucznia z wysokim poziomem inteligencji kinestytycznej: lubi ćwiczenia fizyczne, zabawy ruchowe, potrafi własnym ciałem wyrażać emocje, łatwo się uczy różnych sprawności ruchowych. Przoduje wśród rówieśników w sportach,  ma dobre wyczucie odległości i przestrzeni. Jest uzdolnione manualnie, sprawnie posługuje się przedmiotami. Ma dobra koordynację ruchową. Wykorzystuje ruch w sposób celowy i świadomy.  Posiada dobre wyczucie własnego ciała.  Chętnie wykonuje różne prace ręczne. W czasie rozmowy używają mowy ciała, gestykulują.

Rozwijanie inteligencji ruchowej: uprawianie sportu, uczestnictwo w zajęciach artystycznych, łączenie ruchu z nowymi wiadomościami,  zagadki ruchowe (kalambury),  zabawy z przyborem do ćwiczeń, nauka tańców, wyrażanie swoich emocji za pomocą ruchu , udział w przedstawieniach teatralnych .

 

Sylwetka dziecka z wysoką inteligencją interpersonalnąlubi i potrafi pracować w grupie.  Łatwo nawiązuje kontakty społeczne.  Ma zdolności przywódcze. Jest komunikatywne. Potrafi słuchać innych. Zachowuje asertywność przy konfrontacji. Jest lubiane przez rówieśników. Dba o dobre relacje z innymi osobami. Patrzy na świat oczyma drugiego człowieka. Wczuwa się w sytuacje i problemy innych   potrafi rozwiązywać konflikty  .

Rozwijanie inteligencji interpersonalnej: zabawy w większym gronie, uczenie się dzieci od siebie nawzajem,  oglądnie ilustracji, książek połączone z rozmową na temat uczuć i myśli przedstawionych osób,  powierzenie obowiązków i zadań do wykonania

 

Sylwetka ucznia z wysoką inteligencją intrapersonalną: lubi pracować samodzielnie, zna i wykorzystuje swoje mocne strony, buduje wewnętrzną motywację,  poszukuje odpowiedzi na „trudne” pytania, samodzielnie wyznacza i jasno precyzuje cele własne, chętnie przebywa samo, wykonuje wtedy ulubione zajęcia  jest zaradne, niezależne, umie wyrazić swoje uczucia, lubi decydować o sobie.

            Rozwijanie inteligencji intrapersonalnej:  samodzielne wybieranie nowych zadań,  samodzielne planowanie swojej pracy,  gry i zabawy powinny być specjalnie dla niego zindywidualizowane, wyznaczenie własnego miejsca pracy,  wypowiadanie swoich opinii.

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
„Many countries one goal- Development through sport’’

              Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Program Erasmus+   Cel projektu: Wdrożenie innowacyjnych metod i narzędzi na połączenie nabywania umiejętności...

Zamknij