Statut Szkoły Podstawowej nr 30

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 30

Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Regulamin świetlicy SP 30

Karta zapisu dziecka do świetlicy

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r.

ZDALNE NAUCZANIE

Zasady zdalnego nauczania i oceniania w SP30

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020

Procedury dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki

Procedury dotyczące konsultacji

Procedury dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Pozostałe procedury