1. Świetlica szkolna jest czynna codziennie (oprócz sobót i niedziel) od godziny 6.30 do godziny 17.00.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie z klas I – VII.
 3. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszenia zawierającą dane dziecka oraz rodziców/opiekunów.
 4. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 5. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się od grupy (biblioteka, stołówka, toaleta, itp.).
 6. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 7. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie, bądź wyznaczone przez nich osoby, których dane wpisane są do karty zapisu.
 9. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż zapisane w karcie, rodzice zobowiązani są do pisemnego powiadomienia wychowawcy świetlicy.
 10. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 11. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.
 13. O powyższej sytuacji będzie informowany dyrektor, kierownik świetlicy, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 15. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 16. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 17. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 19. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, itp.).
 21. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują regulamin świetlicy.

Opracowanie strony: Anna Stachura