Statut Szkoły Podstawowej nr 30

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 30

Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Regulamin świetlicy SP 30

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Deklaracja dostępności

Raport dostępności

Procedury na próbny egzamin ósmoklasisty w dniach 17 – 19 marca 2021r.

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego + wniosek o zwolnienie

 

KLASA SPORTOWA

Zarządzenie nr 31/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej w roku szkolnym 2020/2021

Zasady naboru uczniów do oddziału sportowego powstającego od roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 30 we Wrocławiu

Regulamin oddziału sportowego

Załącznik nr 1 – podanie o przyjęcie do klasy sportowej

Załącznik nr 2 – zgoda na sportowy test kwalifikujący

Załącznik nr 3 – opinia wychowawcy

Załącznik nr 4 – sprawdzian predyspozycji

Oświadczenie woli

 

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY 25-27 maja 2021r.

Procedury obowiązujące podczas egzaminów ósmoklasisty

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 18.01.2021r.

Zarządzenie nr 29/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 29/2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 25/202/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 22/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 21/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 19/2020/2012 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 19/2020/2021

Zarządzenie nr 18/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 16/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 14/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14/2020/2021

Załącznik nr 1 do Procedur dotyczących zasad obowiązujących podczas nauki stacjonarnej dla klas I-III

Załącznik nr 2 do Procedur dotyczących zasad obowiązujących podczas nauki stacjonarnej dla klas I-III

ZDALNE NAUCZANIE OD 26.10.2020r.

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 8/2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020/2021 Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020/221

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2020r.

 

ZDALNE NAUCZANIE

Zasady zdalnego nauczania i oceniania w SP30

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 25.05.2020

Procedury dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki

Procedury dotyczące konsultacji

Procedury dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Pozostałe procedury